1. Úvodní ustanovení

1.1

Aplikace NetMetr (dále jen „Aplikace“), skládající se ze serverové části a aplikací pro operační systém Android a iOS, je určena k měření rychlosti a kvality mobilního datového spojení. Provoz Aplikace a její další vývoj, zpracování osobních údajů uživatelů Aplikace, sběr dat získaných prostřednictvím Aplikace, jejich zpracování a zveřejňování zajišťuje sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., IČ 67985726. Kontrolu metodiky sběru a zpracování dat prostřednictvím Aplikace a jejich kontrolu zajišťuje Český telekomunikační úřad.

1.2

Kompletní zdrojový kód Aplikace je k dispozici jako open source na základě příslušných licencí na adrese https://gitlab.nic.cz/labs/netmetr.

1.3

Název a logo Aplikace jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, přičemž vykonavatelem autorských práv je sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. Nevztahuje se na ně tedy možnost užití na základě principu open source a open data.

1.4

Na adresách , a v mobilních aplikacích jsou k dispozici data získaná prostřednictvím Aplikace, která jsou poskytnuta jako otevřená data na základě licence CC BY 3.0 CZ, případně na základě jiné obdobné licence. Otevřená data jsou poskytována veřejnosti k dalšímu zpracování. Data získaná prostřednictvím Aplikace, která nejsou na uvedených adresách nebo v mobilních aplikacích k dispozici, nejsou veřejně dostupná jako otevřená data.

1.5

Aplikaci lze užívat pouze na základě výslovného souhlasu uživatele s těmito podmínkami, přičemž tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Data získaná během doposud provedených měření zůstávají i po odvolání souhlasu součástí záznamů, součástí dat nejsou osobní údaje uživatele. Souhlas uživatele je zaznamenáván. V případě, že dojde ke změně ve zpracování nebo nakládání s daty získávanými prostřednictvím Aplikace, zejména v souvislosti s novými verzemi Aplikace), musí uživatel opětovně výslovně udělit souhlas s těmito podmínkami.

1.6

Aplikace umožňuje provedení dvou samostatných testů, přičemž pro některé platformy (operační systémy) nemusí být všechny testy dostupné. Základní test měří rychlosti downloadu, uploadu a další kvalitativní parametry datového spojení. Druhým testem je volitelný NDT test, který měří další technické parametry. Tento test je k dispozici pouze v případě, že to umožňuje platforma (operační systém) na zařízení uživatele.

1.7

Sdružení CZ.NIC oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracovávání údajů dle těchto podmínek a ve veřejném registru zpracování osobních údajů je vedeno pod č. 00021060, poř. č. 006.

2. Základní test

2.1

Při základním testu se zpracovávají tato data:

 • Rychlost datového spojení v obou směrech
 • Latence datového spojení (ping)
 • Kvalitativní parametry (například síla signálu, spojení na různých portech, modifikace obsahu, přenosový čas referenční webové stránky)
 • Testovací parametry – metoda testování, testovací server, testovací konfigurace (například doba trvání testu)
 • Náhodně generované ID uživatele
 • Veřejné ID uživatele (anonymní)
 • Synchronizační kód uživatele a skupiny
 • Čas a Délka trvání testu
 • Systémové určení polohy uživatele (pokud je známo) / časová zóna
 • Poloha uživatele určená na základě GPS (pokud je známo) / časová zóna
 • Typ zařízení / model, operační systém / verze software
 • NAT Ano/Ne (přímý přístup k Internetu nebo použitá privátní adresa)
 • IP protokol
 • IP adresa
 • IP sítě (autonomní systém, AS) nebo anonymizovaná IP adresa
 • WLAN síť ID (SSID) a numerická WLAN ID (BSSID)
 • Mobilní sítě - domácí síť, použitá síť, typ připojení (GSM, UMTS, LTE, atd.), název mobilní sítě

Údaje zvýrazněné tučně jsou dostupné jako otevřená data na adrese netmetr.cz/cs/open-data.html a zobrazují se ve formě map a tabulek ve webové části aplikace a v mobilních aplikacích.

2.2

V průběhu základního testu je zpracovávána IP adresa a náhodně vygenerované ID uživatele. ID uživatele není publikováno jako otevřená data. IP adresa je publikována jen částečně tak, aby uživatel zůstal anonymní. Publikuje se pouze taková část IP adresy, která neumožňuje identifikaci konkrétního uzlu v rámci sítě.

2.3

Náhodně generované ID uživatele je zpracováváno za účelem umožnění odvolání souhlasu se zpracováním IP adresy uživatelem, za účelem zpracovávání historie užití Aplikace uživatelem, k identifikaci souvisejících testů a k identifikaci vadného užití Aplikace či chyb Aplikace.

2.4

Spuštěním testu a potvrzením tlačítkem Souhlasím uživatel výslovně souhlasí se zpracováním své IP adresy, náhodně generovaného ID uživatele, a se zpracováním a přenosem ostatních dat dle článku 2.1.

2.5

Uživatel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním IP adresy a náhodně generovaného ID uživatele, a to zasláním e-mailu na adresu netmetr@labs.nic.cz s uvedením svého ID uživatele, nebo zasláním sdělení o odvolání souhlasu na adresu CZ.NIC, z.s.p.o., Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3.

3. NDT Test

3.1

Při NDT testu se zpracovávají tato data:

 • Rychlost datového spojení v obou směrech
 • Parametry TCP/IP protokolu
 • poměr ztracených IP paketů, chyby ve spojení (tj. velikost TCP receive window)
 • latency/jitter spojení (ping)
 • parametry testu (metoda, testovací server, konfigurace)
 • operační systém (název/verze) a architektura procesoru
 • název a verze Java prostředí
 • verze protokolu IP
 • IP adresa (lokální/veřejná)
 • doménové jméno počítače
 • stav NAT a firewallu a parametry datového spojení
 • délka trvání testu
 • přenesená data

3.2

Údaje zpracované v průběhu NDT testu jsou přenášeny na servery ve správě The PlanetLab Consortium. Tyto údaje jsou tak publikovány na a a jsou poskytovány jako volně dostupné veřejnosti pro informaci, užití, šíření a jiné aplikace. na základě licence CC BY 3.0 CZ, případně na základě jiné obdobné licence).

3.3

K zajištění přiřazení testů k jednotlivým státům a operátorům je nezbytné v průběhu NDT testu zpracovávat a přenášet IP adresu na servery ve správě The PlanetLab Consortium a M-Lab, nacházející se v Evropské unii. Tato data tak mohou být trvale uchovávána a publikována jako volně dostupná veřejnosti pro informaci, užití, šíření a jiné aplikace podle CC BY 3.0 CZ, případně na základě jiné obdobné licence.

3.4

Pro publikaci IP adresy platí ustanovení článku 2.2.

3.5

NDT test je dostupný pouze v aplikaci na platformě Android a může být spuštěn pouze pokud uživatel akceptuje tyto podmínky a aktivně zaškrtne „Spustit NDT test“. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že pro účely NDT testu mohou být IP adresa a další data přenášeny a zpracovávány na serverech nacházejících se i jinde na území Evropské unie, než v České republice.

4. Ochrana osobních údajů

Aplikace NetMetr (dále jen „Aplikace“), která se sestává ze serverové části a aplikace pro mobilní zařízení, je určena k měření rychlosti a kvality mobilního datového spojení a její provoz včetně zpracování osobních údajů je zajišťován sdružením CZ.NIC, z. s. p. o., IČ 67985726, se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3.

Prosíme, seznamte se před užíváním Aplikace důkladně s podmínkami ochrany osobních údajů. Pokud je Vám méně než 15 let, informujte své rodiče, jaké aplikace, včetně NetMetru, používáte ve svém mobilním zařízení a projděte si s nimi níže uvedené informace. Nezapomeňte také zkontrolovat podmínky a zásady ochrany osobních údajů platformy, odkud Aplikaci stahujete.

Aby Aplikace správně fungovala a dělala to, co od ní očekáváte, zpracováváme některé údaje, které získáme v průběhu jejího užívání, případně které nám v souvislosti s jejím užíváním sami poskytnete. Některé z údajů mohou být i osobními údaji.

4.1 Jaké údaje zpracováváme?

Rozsah zpracovávaných údajů se liší podle toho, zda své datové připojení měříte Základním testem nebo zda si vyberete tzv. NDT test.

4.1.1 Základní test

 • Rychlost datového spojení v obou směrech
 • Latence datového spojení (ping)
 • Kvalitativní parametry (například síla signálu, spojení na různých portech, modifikace obsahu, přenosový čas referenční webové stránky)
 • Testovací parametry – metoda testování, testovací server, testovací konfigurace (například doba trvání testu)
 • Náhodně generované ID uživatele
 • Veřejné ID uživatele (anonymní)
 • Synchronizační kód uživatele a skupiny
 • Čas a délka trvání testu
 • Systémové určení polohy uživatele (pokud je známo) / časová zóna
 • Poloha uživatele určená na základě GPS (pokud je známo) / časová zóna
 • Typ zařízení / model, operační systém / verze software
 • NAT Ano/Ne (přímý přístup k Internetu nebo použitá privátní adresa)
 • IP protokol
 • IP adresa
 • IP sítě (autonomní systém, AS) nebo anonymizovaná IP adresa
 • WLAN síť ID (SSID) a numerická WLAN ID (BSSID)
 • Mobilní sítě - domácí síť, použitá síť, typ připojení (GSM, UMTS, LTE, atd.), název mobilní sítě

4.1.2 NDT test – volitelný, pouze s Vaším souhlasem

 • Rychlost datového spojení v obou směrech
 • Parametry TCP/IP protokolu
 • poměr ztracených IP paketů, chyby ve spojení (tj. velikost TCP receive window)
 • latency/jitter spojení (ping)
 • parametry testu (metoda, testovací server, konfigurace)
 • operační systém (název/verze) a architektura procesoru
 • název a verze Java prostředí
 • verze protokolu IP
 • IP adresa (lokální/veřejná)
 • doménové jméno počítače
 • stav NAT a firewallu a parametry datového spojení
 • délka trvání testu
 • přenesená data

4.1.3 Další zpracovávané údaje

 • e-mailová adresa, pokud nám ji poskytnete (ale k používání Aplikace není nezbytná, e-mail však může vyžadovat platforma, odkud Aplikaci stahujete)
 • záznam o poskytnutí souhlasu s podmínkami užití Aplikace (IP adresa, operační systém).

4.2 K čemu údaje potřebujeme a co s nimi děláme

 • data slouží k měření rychlosti a kvality služeb přístupu k internetu, tedy Vašeho připojení, jako je rychlost stahování a nahrávání (tzv. download a upload), doba odezvy, u rádiových sítí také síla signálu, s porovnáním dalších parametrů (viz detaily jednotlivých testů výše)
 • porovnávání vlastních měření s dříve provedenými, případně s měřeními dalších účastníků
 • údaje zpracováváme ručně i automatizovaně na našich zařízeních či zařízeních pod naší přímou kontrolou, a to i mimo území České republiky, zpracovávána mohou být také na zařízeních třetích osob, a to i mimo území České republiky

4.3 Kdo jiný od nás údaje získá, které to budou a proč se tak stane

4.3.1 Základní test

 • údaje zvýrazněné tučně jsou dostupné jako otevřená data na základě licence CC BY 4.0 CZ, případně jiné obdobné, na adrese netmetr.cz/cs/open-data.html a zobrazují se ve formě map a tabulek ve webové části aplikace a v mobilních aplikacích. IP adresa není nikdy uváděna celá, ale publikována je pouze částečně tak, aby uživatel zůstal anonymní.

4.3.2 NDT test

 • údaje zvýrazněné tučně jsou dostupné jako otevřená data v rozsahu a za podmínek stejných, jako údaje získané v rámci Základního testu, ale jsou přenášeny i na servery ve správě třetích osob – The Planet Lab Consortium (www.planet-lab.org/consortium a též www.measurementlab.net a zde jsou publikovány na základě licence CC BY 4.0 CZ, případně jiné obdobné; aktuální zásady ochrany osobních údajů těchto subjektů jsou dostupné na výše uvedených webových stránkách. I v tomto případě platí, že IP adresa není nikdy uváděna celá, ale publikována je pouze částečně tak, aby uživatel zůstal anonymní. Upozorňujeme, že požadavky na ochranu osobních údajů ve státech mimo Evropskou unii mohou být odlišné od požadavků, na které jste v Evropské unii zvyklí.
 • zpracováváme a vyhodnocujeme získané údaje tak, abychom mohli Aplikaci dále vylepšovat
 • jestli nám poskytnete svoji e-mailovou adresu, čas od času Vám možná na mail pošleme informaci o tom, co je v Aplikaci nového; pokud už maily nebudete chtít dostávat, prostě je odmítnete (v každém mailu je návod, jak to udělat)

4.4 Co s údaji určitě neděláme

 • neposkytneme třetím osobám data jiná data, než která jsou zvýrazněna tučně (viz rozsah jednotlivých testů výše), přičemž IP adresa je vždy publikována jen částečně (s výjimkou přenosu v rámci NDT testu na servery The PlanetLab Consortium, které se nacházejí mimo Evropskou unii). Publikuje se pouze taková část IP adresy, která neumožňuje identifikaci konkrétního uzlu v rámci sítě.
 • nikdy nepředáme třetím osobám Vaši e-mailovou adresu, pokud se rozhodnete nám ji poskytnout

4.4 Jak dlouho údaje zpracováváme a uchováváme

 • data, která poskytujeme třetím osobám (viz výše), zpracováváme bez omezení
 • IP adresu v plném rozsahu a náhodně generované ID uživatele zpracováváme po dobu 5 let od poskytnutí či okamžiku posledního užití Aplikace, podle toho, který nastal později
 • e-mailovou adresu zpracováváme od okamžiku, kdy nám ji poskytnete, dokud souhlas s jejím zpracováním nedovoláte (pokud nemáme oprávněný zájem či jiný právní důvod na zpracování delším)
 • informace o souhlasu s podmínkami užití Aplikace uchováváme po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí či okamžiku posledního užití Aplikace, podle toho, který nastal později

4.5

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a tak další informace, včetně popisu Vašich práv (výmaz, námitka, přenositelnost a další), naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Pokud se informace zde od informací v Zásadách liší, platí informace, které jste si přečetli právě tady.

Jestliže máte jakékoliv otázky, ať už k ochraně Vašich údajů nebo k Aplikaci samotné, určitě se nás neváhejte zeptat – kontakty naleznete na www.nic.cz či www.netmetr.cz.